روانشناسی ثروت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

روانشناسی ثروت

"فهرست"

رازی که ثروتمندان هیچ وقت فاش نکردند-پولدار شدن سخت است اما پولدار ماندن سخت تر  -راز ثروت - جذب ثروت -سه اصل ساده برای پولدار شدن و پولدار ماندن

 من راز ثروت را کشف کردم - آیا خوشبختی تنها پول و ثروت است ؟! -چرا پول و ثروت را به خود جذب نمیکنیم

تفکر مبتنی بر ریسک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
نقشه کشی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
ISO029990

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
کنترل غیر شیمیایی آفات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان