کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

آروماتراپی (رایحه درمانی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
بیزینس من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
زراعت ارگانیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
قیمت زنی داروخانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان