جذب نیروی کار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

جذب نیروی کار

تاثیر اقلیم در معماری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
نقاشی روی پارچه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
علوم زیستی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اسیب های ورزشی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان