مقدمه ای بر علم مدیریت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:فاقد مدرک
شهریه دوره:150,000 تومان

مقدمه ای بر علم مدیریت

"فهرست"

حلیل کمی -مدل سازی- مزایای مدل ها-مدل های ریاضی-تبدیل داده ها به ستاده ها در مدل-علم مدیریت-حل مسئله و تصمیم گیری 

آژانس فروش اتومبیل--راه حل مدل-زمانبدی پروژه-

GLP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
ورزش کشتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
نوکلییک آنزیم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
سم شناسی کشاورزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان