سازماندهی برای تشویق تفکر خلاق

سازماندهی برای تشویق تفکر خلاق

n       سازماندهی برای تشویق تفکر خلاق


n       مدیران باید ابتدا اجرای تفکر خلاق در فرهنگ سازمانی فعلی را مورد شناسایی قرار دهند

n       مدیران باید برای تشویق عناصر کلیدی تفکر خلاق و ویژگیهای افراد خلاق از توانمندی لازم برخوردار باشند

n       مدیران و عوامل اجرایی باید سیستم های سازمانی را در سازمان خود شکل دهند که تفکر خلاق و افراد خلاق را در سازمان ارتقاء دهند و مورد تشویق قرار دهند

n       چالش خلاقیت در سازمانها

n       تغیرات جمعیتی: وارد شدن نیروی جوان و تحصیلکرده در سازمان

n       تغییرات تکنولوژی : اقتصاد Hi-Tech

n       با توجه به دو عامل بالا نیاز سازمانها به نوآوری و خلاقیت زیاد شده است

n       عبور از تئوری X به تئوری Y

n       انسانها دیگر به گونه ای نیستند که به آنها دستور دهیم بلکه انها دوست دارند که در کارها مشارکت داشته باشند

n       درسازمانها برنامه ریزی می کردند تا خلاق باشند اما چون فرهنگ و ساختارش  را نداشتند با شکست مواجه می شدند

n       مقاومت مدیران در برابر برنامه های خلاقیت

n       تطبیق سازمانها با چالش

n       سیکل یادگیری یک طرفه (یادگیری درون سازمانی)

n       سیکل یادگیری دو طرفه (در تعامل با محیط)

  این نوع از یادگیری نیازمند تغییرات در سیاست ها مفروضات و اهداف است.

n       پایه های تاریخی برای برخی از تئوریهای مورد استفاده

n       مهمترین و گسترده ترین تئوریهایی  که مدیریت نوین را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار داد در قرن شانزدهم بود

n       جان کالوین :اخلاق کار پروتستان(کار سخت منجر به ترقی و سعادت عملی می شود)

n       کسانی که دارای دین پروتستان بودند ثروتمند می شدند

n       سایر افکار کالوین خیلی منطقی نیستند. آزار واذیت های سیاسی و اجتماعی کالونیسمها و فرهنگ مدیریتی کاپیتالیسم در اروپای شمالی

n       نشانه هایی از تغییر

n       نیمه اول قرن بیستم ماری پارکر فالت فرایندی افقی را در سازمانها مورد شناسایی قرار داد و معتقد بود که نتایج به سمت سازمانهای تخت و دور از سلسله مراتب حرکت می کند

n       امروزه فرهنگ کسب و کار از فرهنگ یکنواخت و معین دور شده است

n       افزایش اعتماد به گروه ها در سطوح عملیاتی

n       یک نوع تمایل و گرایش ویژه به سازمانهی مبتنی بر پروژه

n       نیازمندیها برای تغییر بزرگتر

n       امروزه هم هنوز افکار و عقاید قدیمی باقی است و نوعی بی میلی و اکراه نسبت به تغییر وجود دارد زیرا سنت ها هنوز فرهنگ قدیمی را حمایت می کند

n       امروزه مدیران باید از مباحث خلاقیت در سازمانهایشان اگاه باشند.این اگاهی باعث می شود که چگونه تفکر خلاق را در سازمان تشخیص دهند و چگونه مورد تشویق قرار دهند

n       خلاقیت اغلب عامل کلیدی در حفظ و بقای سازمانی و موفقیت در وضعیتهای مدرن امروزی است

n       خلاقیت انسان به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین منابع شرکتها محسوب میشود

n       ویژگیهای تفکر خلاق

ابتدا باید بدانیم تفکر خلاق چیست و تشخیص درستی از تفکر خلاق داشته باشیم

این امر از طریق شناسایی خصیصه ها و ویژگیهای تفکر خلاق امکان پذیر میشود

لازم به ذکر است که بیان ویژگیهای تفکر خلاق خیلی ساده نیست

(حس کنجکاوی“ شور و هیجان و جذبه و درگیری کارکنان در فرایند یادگیری)

بررسی عناصر و اجزای جمله فوق در سیستم مکتب امریکایی با مقاومت هایی روبرو بود

کریستوفر لش این مباحث را در کارهای انتشاراتی خودشان تنفر از نخبه و نخبه گرایی معرفی می کند

در سال 1840 سیستم اموزش اجباری امریکا در ماساچوست یکنواختی را برای زندگی ضروری کرده بود

لش فصلی از کتابش را با عنوان مدارس عمومی مطرح کرد که مدیران با حرکت در ماورا این توانستند اجزا و عناصر تفکر خلاق را شناسایی کنند

n       عواملی که به تفکر خلاق کمک می کند

n       آزادی

n       انظباط عقلانی و خردمندی

n       بینش و بصیرت

n       انعکاس(بازتاب)

n       مجذوبیت و عمیق شدن

n       بازی ، خود به خودی و ادامه دار بودن

n       آزادی

n       در حقیقت ایده ازادی انسان موجب تراوش  احساسات و تمایل به سمت ایجاد و خلق بهروری شده است

n       پیکودلامیراندلا انسان شناس ایتالیایی معتقد بود که آزادی انسانها برای خلق وایجاد خلاقیت ضروری است

n       ایده آزادی انسان آثار اجتمایی و سیاسی و اقتصادی عمیق بر جای گذاشته است

n       انظباط عقلانی و خرد مندی

n       در بین دانشمندان عصر رنسانس به شدت گسترش پیدا کرده بود چرا که پایه و اساس کسب و کار بشمار می آمد و باعث ایجاد خلاقیت در کسب و کار می شد

n       ارسطو در نوشته ها و گزارشهای خودش اشاراتی  به تمرکز ذهنی  و فکری دارد

n       همچنین ارسطو به استعاره ها اشاره می کند که به عنوان یک عامل کلیدی در تفکر خلاق محسوب می شود

n       بینش و بصیرت

n       بصیرت و بینش   اکثر جرقه های فکری در علوم مختلف

           بصیرت تالس در تشریح قضایای طبیعی

          فیثاغورث در ریاضیات

          یکی از جنبه های بینش و بصیرت: ساده بودن بهتر از پیچیده بودن

          انعکاس یا بازتاب

n       زمان در انعکاس تفکر خلاق موثر است

n       تفکر خلاق با میزان استرس ارتباط دارد

n       مدیران اجرایی زمان کمی را برای بازتاب انعکاس خلاقیت خود اختصاص میدهند.

n       مجذوبیت و عمیق شدن

n       تفکر خلاق نیاز به درک عمیق موضوعات دارد.

n       سطحی نگری منجر به تفکر خلاق نمی شود

n       تفکر خلاق نیاز به آموزش دارد تا روشهای سنتی تفکر تغییر کند.

n       بازی ، خود به خودی و ادامه دار بودن

n       تفکر خلاق از طریق بازی های روانشناختی تقویت می شود.

n       یکی از مشکلات ایجاد تفکر خلاق این است که افراد بالغ تمایلی به انجام بازی های روانشناختی از خود نشان نمیدهند

n       خصیصه ها و ویژگیهای افراد خلاق

n       استدلال گرایی و هر چیزی را به دلیلی مرتبط کردن:

       با مسائل به طور سطحی برخورد نمیکنند و دنبال دلیل ان پدیده هستند

n       غیر متعارف و نا مرسوم بودن:

      رفتارشان به صورت تکراری و روتین نیست و خطی عمل نمیکنند-سازمانهایی که از تکنولوژی برتر برخوردارند اهمیت این تفکر را بهتر درک کردند

n       شور و هیجان و خود به خودی بودن:

      افرادی فعال هستند که محیط را فعال میکنند و حتی میتوانند مدیران مقاوم در برابر تغیرات را به سمت خلاقیت سوق دهند

n       معیارهایی برای تشخیص تفکر خلاق در سازمان

n       رسمیت و مشروعیت یافتن خلاقیت:

     مدیران باید فرایند خلاقیت در سازمان را رسمی کنند ولی این خطر وجود دارد که این فرایند روتین شود و بی اثر شود.

n       تمرین فیزیکی  و خلوت کردن:

     شرکت فیداکس مرکز پیشرفته ای برای بازی تنیس ایجاد کرده و دیگر بسیاری از مدیران تلاش میکنند تا جای خلوت و ارام برای فکر کردن کارکنان خلاق فراهم نمایند.

n       استراحت ساختارمند:

     زمانهای مشخص برای استراحت افراد خلاق

n       تغیر در سبک مدیریت:

     مدیریتی که بتواند فرایند خلاقیت را مدیریت کند

n       پرداخت بر اساس مقدار کارانجام شده به جای زمان صرف شده

n       رفع موانع قانونی و فشارها برای ایجاد خلاقیت

n       نتیجه گیری

n       نگاه و بینش جدید به خلاقیت در سازمان

n       عناصر و اجزای خلاقیت

n       ویژگیهای افراد خلاق

n       پیشنهاد هایی برای ایجاد و توسعه خلاقیت

مدیریت هتلداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان
مدیریت و تنظیم خواب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید آزمون
400,000 تومان
عوامل موثر بر افزایش بهره وری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان