نظارت در مديريت اعتباري

نظارت در مديريت اعتباري

ويژگي‌هاي مثبت
فرهنگ اعتباري جاافتاده
 ساز و كار براي اعتبارات درجه‌بندي شده براي خطر
 روش منظمي براي درجه‌بندي خطر و تداوم آن روش
 تصميمات كاركنان اعتبارات بندرت توسط مديريت تغيير مي‌يابد
 تجديدنظر دوره‌اي نتايج (بدرة اعتباري) توسط مديران ارشد
 خط‌مشي اعتباري و استانداردهاي مستندسازي و تحليل روشن و شفاف است
 آموزش اعتباري بخش لاينفك و مداوم از كار اعتبارات است
 نظريات مديران صف در فرايند و استانداردهاي اعتباري لحاظ مي‌شود
 پاداش به حجم اعتبارات و كيفيت اعتبارات هردو داده مي‌شود
 روش‌هاي نظام‌مند براي نظارت بر اعتبارات وجود دارد
ويژگي‌هاي منفي
 فرهنگ اعتباري ضعيف
 مديران ارشد فرايند اعتباري را هدايت نمي‌كنند
 تصميمات اعطاي تسهيلات قبل از تشكيل جلسة اعتبارات توسط مديران اخذ شده‌ است
 تصميمات كاركنان اعتبارات دائماً توسط مديريت تغيير مي‌يابد
 نظم درجه‌بندي خطر اعتبارات وجود ندارد
 استانداردهاي اعتباري و تحليل پرونده‌هاي اعتباري انسجام لازم را ندارند
 سرتاسر بانك تجديدنظر در پرونده‌هاي اعتباري صورت مي‌گيرد
 خط‌مشي اعتباري، كنترل، و رويه‌هاي اجرايي ناكافي است
 مديريت در شناسايي مشكلات اعتباري با تأخير عمل مي‌كند. ذخاير ناكافي است
 علاقه به رشد سريع و كسب سود بر فرايند اعتبارات  سلطه دارد
شناخت حشرات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
تفسیر موضوعی قرآن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک (رایگان)

خرید آزمون
50,000 تومان
درمان موخره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
400,000 تومان
آشنایی با سیسم مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان