مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی آموزش مهارت هایی است که به واسطه آن می توان از بروز بسیاری از مشکلات رفتاری و روانی افراد و همچنین افزایش ظرفیت روانشناختی آنان پیشگیری نمود.از دیگر تعاریفی که برای مهارت های زندگی مورد استفاده قرار می گیرد می توان به مجموعه ای از توانایی ها که زمینه ساز رفتار های مناسب و مفید است اشاره نمود. ارتباط مناسب از عوامل مهم در بهداشت روان انسان ها است.برخی از کار های مثبتی که در این روش مورد اجرا قرار می گیرد عبارتند از:


پژوهش هایی در زمینه کاهش سوء مصرف مواد ، جلوگیری از رقتارهای خشونت وار ،افزایش و تقویت اتکا به نفس بودن افراد ،یادگیری مهارت هایی برای تقابل به استرس و فشار ، انجام روابط مناسب و موثر در اجتماع و...


امروزه با توجه به افزایش معضلات و آسیب های اجتماعی با توجه به سبک زندگی کنونی موجب شده است که این مهارت پیش از پشی مورد توجه و مورد نیاز همه قرار بگیرد.نیاز های زندگی امروزی ، تغییر ساختار خانواده نسبت به گذشته ، افزایش بسیار زیاد و پیچیدگی ارتباطات امروزی و تنوع آن و... انسان ها را می توان دچار چالش ، افزایش فشار و استرس کند.یکی از این چالش ها که امروزه گریبان گیر انسان ها شده است فقدان و یا کمبود توانایی عاطفی و روانی افراد در تقابل با مسائل می باشد.


بنابراین با توجه به نکاتی که گفته شد و شواهدی که امروزه بدست آمده است به منظور پیشگیری از چنین آسیب هایی مانند خود کشی ، اعتیاد ،خشونت ، اختلالات روانی و ...نیاز است به بحث بهداشت روانی و همچنین افزایش و بهبود مهارت های زندگی توجه بیشتری شود.


مهارت های زندگی متشکل از مجموعه ای از توانایی ها می باشد که در افراد قدرت سازگاری و رفتار مناسب را افزایش می دهد.نتیجه ی این رفتار این است که فرد بدور ضرر رساند به خود و یا دیگران مسئولیت خود را در جامعه و در نحوه ارتباط با افراد جامعه را می شناسد و با مشکلات و درگیری های روزمره به شکل صحیح تری برخورد می نماید.


این مهارت ها که به مهارت های 10 گانه معروف هستند شامل موارد زیر می باشد:

✔ خودآگاهی

✔ روابط فرد با فرد

✔ ارتباط

✔ تفکر نقادانه

✔ تفکر خلاق

✔ مقابله با فشار

✔ حل مسئله

✔ جلوگیری از هیجانات ناخوشایند

✔ تصمیم گیری

✔ هم دلی


از جمله مواردی کی می توان به وسیله یادگیری و آموزش مهارت های زندگی از آن ها مقابله کرد موارد زیر می باشد:

• تقویت اعتماد به نفس

• مجهز نمودن افراد به ابزارهایی جهت کاهش خشونت و فشار های روانی

• کمک به افزایش میزان ارتباطات دوستانه

• کاهش مصرف و اعتیاد به مواد مخدر

• کاهش میزان اختلالات روانی – اجتماعی

• کاهش میزان خودکشی در جامعه به خصوص در میان جوانان

• کاهش برخی بیماری ها مانند ایدز

• کاهش رفتار های خشونت آمیز در جامعه

• از بین رفتن بی بند و باری های جنسی در جامعه

• بالا بردن میزان عملکرد تحصیلی


اطلاعات مهم گردشگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
150,000 تومان
زبان بدن (Body Language)(مقدماتی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
مطالعات مدل سازی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
دوره آموزش ماساژ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
450,000 تومان