آموزش نرم افزار EVIEVS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:350,000 تومان
هزینه دوره : 350,000 تومان

خرید دوره

آموزش نرم افزار EVIEVS

"فهرست"

فرمان نوشتن معادله  -وارد کردن داده ها-تخمین تابع کاپ دا کلاس    OLS  تخمين معادله به روش

-آزمون محدودیت  بر روی ضرایب- گزینه منو در صفحه معادله-در حاشیه درس -در حاشیه-تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله

آزمون متغیر های حذف شده

تعیین سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهار گزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
40,000 تومان
آموزش مدلینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
تکنیک چیدمان فضا در شهرسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
پرورش مرغ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان