آمار کاربردی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:175,000 تومان

آمار کاربردی

"فهرست"

-آمار و کاربرد آن-تفکر آماری-انواع آمار-انواع روشهای آماری-تعاریف مقدماتی-آمار و پارامترها - تجزیه و تحلیل توصیفی-تعاریف آمار

انواع مقیاس ها-تجزیه و تحلیل تو صیفی-تجزیه و تحلیل علی- انواع متغیرها و ماهیت انها- 

درباره ی آموزش آمار کاربردی:

با ثبت نام در این دوره می توانید بدون نیاز به حضور در کلاس در هر ساعت و در هر مکانی تجربه شیرین آموزش آنلاین را در این موسسه تجربه نمایید.


پس از مطالعه آمار کاربردی:

پس از پایان کلاس ها می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره آمار کاربردی:

با پایان یافتن آزمون در صورت قبولی مدرک معتبر این دوره را اخذ نمایید.


اصول چیدمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
بیداری چشم سوم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
team work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
اندازه گیری رضایت مشتری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان