فرمولاسیون آفت کش های شیمیایی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

فرمولاسیون آفت کش های شیمیایی

هاتایوگا آسانا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
ایمنی و بهداشت کار (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
نرم افزار PCR

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آموزش باریستا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان