کارگاه سیم کشی برق ساخمان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

کارگاه سیم کشی برق ساخمان


"فهرست"

-آشنایی با ابزار سیم کشی ساختمان-مدارهای الکتریکیدر سیم کشی ساختمان و اجرای کارهای عملی ایمنی در برق -فصل اول - انرژیالکتریکی

تابلوهای تو زیع اماکن  مسکونی -حفاظت الکتریکی

مدیریت ارتباط با مشتریان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
نانو تکنولوژی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی پیش از ازدواج

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
استراتژی اقیانوس آبی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان