فرهنگ لغات حقوقی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:190,000 تومان

فرهنگ لغات حقوقی

"فهرست"

فرهنگ لغات حقوقی با معنی

تربیت کودک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
مقاله نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بمهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
ویژگی نامه های اداری

نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره

خرید دوره
198,000 تومان