فنی مهندسی

CCNA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
129,700 تومان
قابلیت اطمینان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
مدیریت تحقیق و توسعه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آمار کاربردی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
کنترل پروژه - مبانی مدیریت پروژه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان