تفسیر موضوعی قرآن

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:20,000 تومان

تفسیر موضوعی قرآن

این دوره فاقد مدرک می باشد

"فهرست"

کلیات وحی-نماز-تفسیر سورهحمد -تفسیر سوره توحید-اولینتفسیرموضوعیدربارهصفاتخداوند
نرم افزار Arena

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
رفتار درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
انبارداری و مدیریت خرید

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان