آموزش نرم افزار EVIEVS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:350,000 تومان
هزینه دوره : 350,000 تومان

خرید دوره

آموزش نرم افزار EVIEVS

"فهرست"

فرمان نوشتن معادله  -وارد کردن داده ها-تخمین تابع کاپ دا کلاس    OLS  تخمين معادله به روش

-آزمون محدودیت  بر روی ضرایب- گزینه منو در صفحه معادله-در حاشیه درس -در حاشیه-تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله

آزمون متغیر های حذف شده

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
CCNA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
روانشناسی خانواده(مناسب زوجین)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
نظارت و کنترل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان