دستیار مترور

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

دستیار مترور

درباره ی آموزش دستیار مترور :

آموزشی این دوره در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

 

"فهرست"

-محاسبه ي طول، سطح، حجم و زاويه-دقت، خطا و اشتباه در اندازه گيري 

-دایره و بیضی و وسایل مربوط به آن- مثلث و قضیه های مربوط به آن -مربع، مستطيل، متوازيالاضلاع، ذوزنقه، لوزي و چندضلعي منتظم

- زمان انجام کار- مقیاس-فلوچارت کاربردی-جداول کاربردی- جداول اشتال-شکل های فضایی-محاسبه وزن و مقدار مصالح

لغلت تخصصی انگلیسی متره و برآورد 

شنا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
استراتژی های کارآقرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
اقتصاد گردشگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
روشهای تدریس هنر در مدارس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان