باور مثبت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

باور مثبت

"فهرست"

-نقش اساسی باور در زندگی افراد-چگونگی ساخت باورهای مثبت-بررسی معنای باور در لغت-چگونگی تاثیر باور مثبت

- انواع باور در زندگی-باور همه چیز است-عبارات تاکیدی باور مثبت-نشانه های باور مثبت-چگونگی انتخاب تام باور مثبت

آموزش کاشت سبزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش کاشت داشت و برداشت سبزیجات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
موزش مقابله با کرونا در صنایع تولیدی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
هنر رنگسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان