روانشناسی عمومی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

روانشناسی عمومی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

ساخت گرايی و كاركرد گرايی-آغاز روانشناسی علمی-فطری نگری در برابر تجربه گرايی-خاستگاههای تاريخی روانشناسی -ماهيت روانشناسی

-رويكرد شناختی-رويكرد رفتاری -رويكردهای معاصر در روانشناسی -روانكاوی-روانشناسی گشتالت-رفتار گرايی

رويكرد روانكاوی
روانشناسی صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
شناخت چاکراه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مد و زیبایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ارگونومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان