آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:400,000 تومان
800,000 تومان
هزینه دوره : 400,000 تومان

خرید دوره

آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها

مقدمه

نکات مهم در مورد گياهان

عناب

گشنيز

به

زرشک

گردو

بارهنگ و.....

داروهاي گياهي

قطره افشرده پونه

محلول افشرده مورد

قطره افشرده رازيانه

محلول ضد لک الواند و ......

اصول کارگردانی سینما

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
مدیریت بیمارستان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه برنج

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
تفسیر موضوعی قرآن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک (رایگان)

خرید دوره
50,000 تومان