تحلیل رفتار متقابل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z 3
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

تحلیل رفتار متقابل

طراحی و دوخت لباس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
قوانین بهداشت حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
نرم افزار SPSS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
استاندارد ایمنی در برق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان