فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:180,000 تومان

فواصل زمانی کالیبراسیون

آموزش سا خت رباتیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
توسعه سلامت و سبک زندگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان