فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:180,000 تومان

فواصل زمانی کالیبراسیون

فتوشاپ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تغییر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
تولید شیشه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان