خود ارزیابی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:109,000 تومان

خود ارزیابی

پکیج عزت نفس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
تفکر مبتنی بر ریسک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
اقتصاد گردشگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
پرورش مرغ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان