دوایر کیفیت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

دوایر کیفیت

کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اصول چیدمان خانه

نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
تصمیم گیری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
از کاشت تا برداشت زعفران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان