تولید و پرورش دام های بزرگ

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تولید و پرورش دام های بزرگ

خود ارزیابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
منشی گری حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
علوم زیستی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان