مدیتیشن

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :20
مدرس دوره:تیم a2z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

مدیتیشن

ایمنی جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
طراحی آزمایش ها-DOE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش بورس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
(Pre MBA (2- گرایش مدیریت استراتژیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,000 تومان