آموزه های عمومی هدایت و رهبری

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

آموزه های عمومی هدایت و رهبری

هنر های تزیینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
عدم قطعیت اندازه گیری و ضریب حساسیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اینستاگرام مارکتینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اصول بانکداری شرکتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان