تحلیل کیفیت زندگی کاری

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

تحلیل کیفیت زندگی کاری

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

 در باره  دوره

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش

گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی می‌باشد.
پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد ویژگی‌های شغلی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و شکل‌گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق

شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به‌کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری، نشان‌دهنده تأثیر معنادار ویژگی‌های شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. در نهایت براساس نتایج به‌دست آمده، پیشنهادها و راهکارهایی به سازمان مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه گردید.

"فهرست"

تعریف مسئله-پیشینه تحقیق-اهمیت تحقیق-روش تحقیق-فرضیات تحقیق-محدودیت های تحفیق-کیفیت زندگی کاری

آموزش Word

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
100,000 تومان
صحه گذاری روش های آزمون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
مراقبت و نگهداری از ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان