دوره های عمومی

فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
team work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
تصمیم گیری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
روش تاگوچی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
اکسل و مینی تب در کنترل کیفیت مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
استرس شغلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
آموزش بورس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
بیت کوین

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
آموزش باریستا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
450,000 تومان
فروشنده شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
ایمنی جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
آموزش جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
تغذیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
فروش در بحران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
تکنیک های فروش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
حسابداری مالیاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آموزش مدلینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
بلاگر شو - آموزش اینستاگرام

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
زبان بدن (Body Language)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
ارتباطات غیر کلامی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
ایمنی انبارداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
برنامه ریزی شخصی و برند شخصیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
مقاله نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
سخنرانی حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
پکیج عزت نفس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
Real Estate

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
500,000 تومان
درآمدی بر استارتاپ درمتدولوژی کارآفرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
حسابداری مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان