هنر

خیاطی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش مقدماتی سینما

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش تئوری موسیقی مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
خوشنویسی با خودکار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
معرق کاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
نور پردازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تئوری عکاسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
عکاس شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
150,000 تومان
چرم دوزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
رنگ شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان