حسابداری

حسابداری شرکت ها ( مقدماتی)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حسابداری صنعتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
استاندارد های حسابداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حسابداری صنعتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حسابداری و حسابرسی دولتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
حسابداری مالیاتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
حسابداری مقدماتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان