حسابداری

حسابداری شرکت ها ( مقدماتی)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری صنعتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
استاندارد های حسابداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری صنعتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری و حسابرسی دولتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری مالیاتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
حسابداری مقدماتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان