روانشناسی

مدیریت استرس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
جذب موفقیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
درمان اختلالات اضطرابی کودکان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان
تحلیل رفتار متقابل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
روانشناسی رفتار با کودک
نحوه آموزش :مهارتی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی ورزشی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
3,500,000 تومان
روانشناسی ازدواج سالم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
روانشناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تربیت کودک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مهار ت های زندگی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مهارت تغییر فکر و ارتباط موثر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اعتماد به نفس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی عمومی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی صنعتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
راههای متقاعد کردن دیگران
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی خانواده
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روش ایجاد انگیزه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ارزش خود را بدانیم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
باور مثبت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
موفقیت من
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
فراموش شده های معنوی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
هشت گام تا رسیدن به آرامش درون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی ثروت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تخیل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
شجاعت در زندگی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اصول و فنون تدریس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مهارت های زندگی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانششناس خود کامگی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی پیش از ازدواج
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
بیداری چشم سوم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
خنده درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
روانشناسی عمومی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
راز های خوشبختی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
200,000 تومان
روانشناسی استرس در دانش آموزان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تحلیل کیفیت زندگی کاری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مبانی آینده پژوهی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اختلالات رفتاری کودکان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
خنده درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مبانی جامعه شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
برخورد با کودک استثنایی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
شناخت عقب ماندگی ذهنی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کارگاه کنترل خشم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی خانواده
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی اجتماعی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی یادگیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
بهداشت روان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تصمیم گیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
250,000 تومان
استرس شغلی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
رفتار درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
برنامه ریزی شخصی و برند شخصیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
پکیج عزت نفس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان