نقش مدیریت ریسک در HSE؟

نقش مدیریت ریسک در HSE؟

نقش مدیریت ریسک در HSE؟
فعالیت‌های این حوزه بر روی این عوامل  متمرکز است.
مدیریت
اقتصاد ایمنی
مدیریت نگهداری
تخلیه شدید.
مدیریت ریسک عامل کلیدی در مدیریت HSE است
مدیریت ریسک شامل ارزیابی، اولویت‌بندی و تخصیص منابع به مناطقی است که انتظارمی‌رود، بیش‌ترین و بهترین دستاورد را به دست آورند.
این کار بر مبنای شناختی است که از خطر وجود دارد - و درک آن چیزی است  که آن را تشکیل داده است.
فرآیند RNNP بر روی گرایش‌ها در سطح ریسک در فعالیت‌های نفتی یک ابزار کلیدی برای نقشه‌برداری سطوح و مناطق، هم دور از ساحل و هم در کارخانه‌های مستقر بر زمین است.
ریسک باید تا جایی که ممکن است کاهش یابد.
مقررات ایمنی نیازمند این است که راه‌حل‌ها انتخاب شوند که عدم قطعیت راکاهش دهند که زمانی که ریسک  بروز می‌کند ، دانش در مورد تاثیر احتمالی، راه‌حل‌های تکنیکی،عملیاتی یا سازمانی بر سلامت، ایمنی یا محیط‌ زیست نباشد.
قسمت‌هایی که عدم قطعیت قابل‌توجه در مورد پیامدها وجود داشته باشد عبارتند از:
تاثیرات بلندمدت سلامتی
تاثیرات بر محیط طبیعی .
شرکت‌ها نه تنها باید با مقررات مطابقت داشته باشند بلکه ریسک را تا جایی که ممکن است کاهش دهند. اگر دانش ناکافی در مورد اثر اقدام پیشگیرانه در دسترس باشد،مقررات HSE مشخص می‌کند که اقدامات اضافی باید برای جلوگیری از اثرات مضراحتمالی اتخاذ شوند.
  مدیریت حفظ و نگهداری
 تاسیسات و تجهیزات فرسوده می‌شوند و یا آسیب‌دیده  و یاتخریب می‌شوند
 نگهداری ناکافی ممکن است خطر حوادث بزرگ، آسیب و حوادث ناگواررا افزایش دهد.
 صنعت مسئول مدیریت حفظ و نگهداری است، 
طبق اصول اصلی در مقررات، تاسیسات باید به گونه‌ای نگهداری شوند که بتوانند  در تمام مراحل  عملیاتی خود اجرا کند.
اهداف مدیریت تعمیر و نگهداری عبارتند از:
شناسایی توابع انتقادی
اطمینان حاصل کنید که موانع بحرانی در هنگام نیاز به عملکرد خود ادامه می‌دهند.
اشتباه‌ات در برنامه‌ریزی، اجرا یا بررسی نگهداری می‌تواند باعث بروز خطا در یک سیستم شود. تعمیر و نگهداری ناکافی ممکن است به این معنا باشد که یک خطای یا تجزیه موجود شناسایی و اصلاح نمی‌شود
مدیریت پروژه جامع

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
کوچینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
مهارت کنترل خشم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
ایمنی جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
400,000 تومان