انگیزش

انگیزش

انسان هیچ گاه به صورت مطلق بی انگیزه نیست.فقط در مواقعی برای انجام یک هدف به اندازه مورد نیاز انگیزه وجود ندارد.


حتی فردی که فکر خودکشی را به علت بی انگیزگی در سر دارد خود دارای انگیزه خودکشی است که این تصمیم را گرفته است. پس ممکن است چنین فردی انگیزه خود را برای زندگی از دست داده باشد.


به همین جهت در این مقاله قصد داریم مطالبی را جهت یادگیری مفاهیم انگیزش ، انگیزاننده و انگیزه به شما آموزش دهیم.با یادگیری این مسائل هم خود را می توانیم مدیریت کنیم و و هم قدرت فهم ما نسبت به رفتار دیگران بیشتر خواهد شد.


تعریف انگیزه

در زبان انگلیسی انگیزه را motion می نامند که همانطور که از معنی آن مشخص است انگیزه را نوعی حرکت و یا برخواستن تلقی می کنند.انگیزه با سه مولفه تعریف می شود:

✔ جهت

✔ پافشاری

✔ شدت


توسط انگیزه رفتار هر فرد دارای جهت و هدف مشخص می شود ، در رویارویی با مشکلات خود را در قالب ابزاری برای پا فشاری نشان می دهد و شدتی که به همان انرژی در هر فرد می باشد.


برای مثال اگر بخواهید در باره استقلال مالی خود در زندگی نسبت به سال گذشته فکر کنید می توان این را دریافت که تصمیمات شما بیش از پیش در جهت استقلال مالی پیش رفته است ، اصرار شما نسبت به رسیدن به این هدف بیشتر شده است و همچنین بیشتر از سال پیش انرژی خود را برای این کار صرف کرده اید.


این 3 مولفه را اگر بتوان در کنار هم مقایسه نمود برآیند آن ها نشان ذهنده ی این است که آیا شما انگیزه برای رسیدن به هدفتان داشته اید یا خیر.


حال با تعریف انگیزه می توان سه اصطلاح انگیزه ، انگیزش و انگیزاننده را از یکدیگر تفکیک نماییم.


انگیزاننده همانطور که از نامش پیداست عاملی است که ما را نسبت به انجام کاری ترغیب می کند و انگیزه دهنده است.


اما انگیزش یک نوع فرآیند است که به وسیله آن فرآیند انگیزه ایجاد و یا افزایش و یا کاهش پیدا می کند.انگیزش فقط به مسائلی در حوزه ی انگیزه داشتن یا نداشتن نگاه نمی کند بلکه جزییات شکل گیری و اندازه ی آن مورد توجه است.


انگیزه می تواند انواع مختلفی داشته باشد:

• انگیزه های درونی:

این نوع انگیزه در درون فرد شکل می گیرد و هدایت می شود.


• انگیزه های بیرونی:

این رویداد ها مشوق های بیرونی می باشند که توانایی نیرومند کردن رفتار و هدایت ما را دارند.


انگیزش در رفتار:

در رفتار ما هنگام انگیزه داشتن هفت مولفه می توان میزان و اندازه انگیزه را نشان دهد.

✔تلاش

✔نهفتگی

✔پایداری

✔انتخاب

✔احتمال پاسخ

✔حالت های صورت

✔حالات بدن


انگیزش از انواع احساس می باشد

چنانچه در فردی انگیزش بالایی برای اینجام کاری به وجود آید که در آخر موجب انجام آن کار شود ، بنابراین می تواند جزئی از عوامل احساسی باشد.به این دلیل که میل داشتن یک نوع احساس می باشد پس وقتی میل به کاری توسط یک فرد به وجود می آید این انگیزش انجام آن کار است که مشوق رسیدن به میل شما است.


انگیزش یک نوع تصمیم گیری است

میل برای خواستن و یا انجام دادن کاری دلیل کافی برای انجام نیست و میبایست برای انجام هر کاری که میل انجمش است مسمم بوده و تصمیم گیری کنید.


برای مثال اگر شما هوس پیتزا کنید (احساس) به موجب آن سفارش پیتزا را می دهید (تصمیم) و با برداشتن گوشی و تماس برای سفارش (اقدام ) در کمتر از 45 دقیقه برای شما یک پیتزا ارسال می شود (نتیجه)


احساس > تصمیم >اقدام >نتیجه


حال اگر قبلا تصمیم گرفته باشید که رژیم بگیرید و در حال انجام آن باشید در تصمیم خود دچار شک خواهید شد و لحظه ای مکث خواهید کرد:

احساس > تحت الشعاع تصمیم قرار می گیرد > اقدام > نتیجه


به این شکل است که ما در یک دوراهی گیر می کنیم که این مشکل را می توان با انگیزه ی از پیش شکل گرفته حل نماییم.البته این نکته حائز اهمیت است که موانعی برای انگیزه ی ما دائما در سر ما شکل می گیرد و آن هم مبارزه دائمی احساسات با منطق است.


ایزو 9001 ویرایش 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
400,000 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
طراحی چهره با سیاه قلم پیشرفته

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
نرم افزار ادویوس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان