نظريه ها و فرايند های تحول ساز

نظريه ها و فرايند های تحول ساز

موضوع: تحول سازمانی در سطوح بالای عملياتی و در شرايط آشفته

1. تاثير محيط در حال تغيير بر سازمانها .


 2 . فرايند گام به گام تحول  سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمان. 
محورهای اساسی موردبحث

1. سه شريک  گروه اثربخشی راتشکيل نمی دادند
 2. معاون اجرايی درصدد تحول وضعيت روانی، افزايش انگيزش و بهره وری کارکنان بود . 
3. او می خواست  بانک را به محيطی دلپذير برای کار و نه يک محيط ناراحت کننده تبديل کند .
 4. وی قصد داشت فرايند مديريت بانک را در جهت توسعه آن متحول سازد . 

 طرح پيشنهادی و طراحی برنامه 


 مسائلی که در اولين جلسه موردبحث و توافق قرار گرفت:

1. شروع برنامه در ظرف دو هفته .
2. تاکيد مشاور بر لزوم احساس تعهد شرکا به برنامه و پشتيبانی حداقل يکی از آنها . 
3. اعلام آمادگی معاون اجرايی برای پشتيبانی از برنامه و متقاعد سازی ساير شرکا به اجرای برنامه . 
4. اطلاع از عدم حضور مديرعامل بانک در دوهفته ابتدای برنامه بدليل گذراندن برنامه يکماهه ترک الکل و تعهد معاون اجرايی برای رساندن او به 

گروههای مورد بحث در مدل تعالی سازمانی

1. حل کنندگان مساله 
2. مقاومت کنندگان 
3. مقاومين زيربنايی 

شيوه انجام مصاحبه

8.ثبت آنچه گفته می شود و نه آنچه مطلوب شماست .
9.خاتمه دادن به مصاحبه در صورت عدم دريافت اطلاعات مفيد .
10.خلاصه سازی نتايج مصاحبه  در سه دسته نقاط قوت ، راه حل احتمالی و موارد متفرقه .

تاسیسات الکتریکی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان
کاشت مو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
مرجع طراحی و مدلسازی واحد های صنعتی با نرم افزار PDMS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
درمان موخره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
400,000 تومان