عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن

عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن

عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن 

 استرس- Stress

وضعيت پويا که در آن فرد با فرصت، محدوديت يا نياز مربوط به آنچه مطلوب وي است، روبرو مي‌شود درحاليکه نتيجه براي وي نامطمئن و مهم است. 
حالتي است که در آن فرد نمي‌تواند بطور کافي و سودمند به محرک محيطي پاسخ گويد و به گونه اي به اين محرک پاسخ مي‌گويد که به قيمت فرسودگي فراگير فرد و عوارضي همچون خستگي مزمن، نگراني، خستگيهاي جسمي و ناراحتي عصبي و کم‌شدن اعتمادبه نفس در فرد مي‌شودشرايط فيزيکي و رواني‌اي که ناشي از  ادراک تهديد يا نيازي است که به موقع قابل رفع نيست. 
انواع مدل‌هاي استرس:
مبتني بر محرک
مبتني بر پاسخ
مبتني بر تعامل
روشهاي کنارآمدن: پاسخ فرد براي غلبه بر استرس 
4 دسته اصلي
کنارآمدن وظيفه‌محور (ساعات بيشتر مطالعه و حضور در دانشگاه، تمرکز بيشتر روي تکاليف،  اولويت‌دهي و سازماندهي کارها)
کنارآمدن بر مبناي حمايت اجتماعي
کنارآمدن شناختي
کنارآمدن احساسي محور
هوش
ويژگي‌هاي شخصيتي 
ادراک
ارزش ها
ميزان حمايت اجتماعي
تحربه شخصي

آموزش مقدماتی نرم افزار راینو (Rhino)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
دوره آموزش ماساژ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
450,000 تومان
آموزش دوران کرونا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک (رایگان)

خرید آزمون
10,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان