عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن

عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن

عوامل استرس‌‌زا و راه‌هاي کنارآمدن 

 استرس- Stress

وضعيت پويا که در آن فرد با فرصت، محدوديت يا نياز مربوط به آنچه مطلوب وي است، روبرو مي‌شود درحاليکه نتيجه براي وي نامطمئن و مهم است. 
حالتي است که در آن فرد نمي‌تواند بطور کافي و سودمند به محرک محيطي پاسخ گويد و به گونه اي به اين محرک پاسخ مي‌گويد که به قيمت فرسودگي فراگير فرد و عوارضي همچون خستگي مزمن، نگراني، خستگيهاي جسمي و ناراحتي عصبي و کم‌شدن اعتمادبه نفس در فرد مي‌شودشرايط فيزيکي و رواني‌اي که ناشي از  ادراک تهديد يا نيازي است که به موقع قابل رفع نيست. 
انواع مدل‌هاي استرس:
مبتني بر محرک
مبتني بر پاسخ
مبتني بر تعامل
روشهاي کنارآمدن: پاسخ فرد براي غلبه بر استرس 
4 دسته اصلي
کنارآمدن وظيفه‌محور (ساعات بيشتر مطالعه و حضور در دانشگاه، تمرکز بيشتر روي تکاليف،  اولويت‌دهي و سازماندهي کارها)
کنارآمدن بر مبناي حمايت اجتماعي
کنارآمدن شناختي
کنارآمدن احساسي محور
هوش
ويژگي‌هاي شخصيتي 
ادراک
ارزش ها
ميزان حمايت اجتماعي
تحربه شخصي

کریا هاتا یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان
کشت بافت گیاهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان
نرم افزار GIS A

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
انیمیشن سازی سه بعدی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان