ویژگی های هدف و شاخص

ویژگی های هدف و شاخص

ویژگی های هدف و شاخص - SMART
üهدف باید مشخص باشد
ü قابل سنجش باشد
üدست یافتنی باشد
ü واقعی باشد
üدارای زمان باشد
مشخص بودن هدف
یعنی باید بدانید که چه پاسخی برای چه نیازی وجود دارد.
üچگونه اهداف خود را مشخص کنیم؟
üبرای ایجاد کردن و آوردن هر چیزی در زندگیتان تصور کنید که هم اکنون آن چیز در اختیار شماست. اگر هدف خود را انتخاب کرده‌اید برای اینکه بفهمید هدف شما مشخص و شفاف است به چهار سئوال زیر پاسخ روشن دهید.
üاگر هدفم محقق شود چه نتایج مطلوبی را برای من و دیگر افرادی که سرنوشت آنها برای من مهم است خواهد داشت ؟
üاگر هدفم محقق شود از وقوع چه نتایج نامطلوبی برای من و دیگران جلوگیری میکند؟
üاگر هدفم محقق نشود چه اثرات سویی برای من و دیگران خواهد داشت و بعبارت دیگر چه بهایی را پرداخت خواهم کرد؟
üاگر هدفم محقق نشود چه نتایج مطلوبی برای من و دیگران بدست نمی‌آید؟

üدو نکته مهم :
üالف : مجموعه اهداف شما نباید یکدیگر را نقض کنند و متضاد یکدیگرباشند.
üب : دیگران را نیز در اهداف خود در نظر بگیریم (هدف ها و مسیر سازمانتان را به کارکنان و پرسنل بیاموزید و از آنها در راه رسیدن به اهداف کمک بگیرید)
قابل سنجش باشد
این ویژگی هدف ( قابل سنجش بودن ) فقط به این معنا نیست که هدف بایدامر کمی باشد بلکه به این معناست که هدف باید شاخصی برای تحقق داشته باشد تا بتوان میزان فاصله آن را ( دور بودن یا نزدیک بودن ) نسبت به خود تشخیص دهیم. در مورد اهداف مادی می توان آنها را با شاخص های کمی مورد سنجش قرار داد و در مورد اهداف معنوی بایداز شاخصهای کیفی استفاده نمود بعنوان مثال اگر شما می خواهید بنده خوب خدا باشید باید شاخص هایی را نیز برای یک بنده خوب تعریف کرده باشید و خود را با آن شاخص ها سنجش کنید.
هدف باید دست یافتنی باشد
لازم نیست که هدف شما از دید دیگران امری ممکن باشد ولی حتما باید از دید خودتان غیر ممکن نباشد .در غیر این صورت هدفی که انتخاب کرده اید تنها یک آرزوست.به عنوان مثال اگر هدف شما داشتن یک هواپیمای جت اختصاصی است خودتان آنرا مورد بررسی قرار دهید که آیا آن هدف برای شما دست یافتنی است یاخیر!!
هدف باید واقعی باشد
واقعی بودن هدف یعنی اینکه هدف خیالی و توهمی نباشد به عنوان مثال شما نمی توانید به بازار بروید و یک ماشین پرنده خریداری کنید اما ساخت یک ماشین پرنده برای یک مخترع میتواند یک هدف باشد پس ماشین پرنده برای اولی یک خیال و برای فرد دوم یک هدف است.
هدف باید دارای زمان باشد
متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند .شایددر این مواقع سعی میکنند برای تحقق اهداف خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین منصرف می‌شوند غافل از اینکه زمان در واقع بخشی از هدف شماست.
مثال:تصور کنید هدف شما خرید یک دوچرخه است و  شما در سن 30 سالگی صاحب دوچرخه شوید و یا در سنین کهولت که امکان رفتن به دانشگاه را ندارید در کنکور قبول شوید. پس لازم است که شما زمان وقوع یا دستیابی به هدف خود را پیش بینی کنید درست مثل تعیین خود هدف.
الزامات پیمانکاران HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
Access

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
اموزش مدیریت سیستم محتوا جوملا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
آشنایی با نرم افزار ANSYS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان