تطابق با سازمان

تطابق با سازمان

تشخيص اهميت تطابق با قوانين غير رسمي در سازمان
 آشنايي با اشکال آداب کسب و کار 
 توصيف اهميت تطابق با فرهنگ سازمان
 توصيف رويکردهاي مختلف بين تقاضاي کار با زندگي شخصي 
 تعيين روشهايي براي عضو موثر تيم شدن
چالش عمده پيش روي کارکنان در تمام مراحل کارراهه  رويارويي با نيازمنديهاي فراتر از شغل ميباشد. مهمترين اين چالشها عبارتند از : 
1- قوانين رسمي و غيررسمي
2- تناسب با فرهنگ سازماني
3- توازن بين کار و زندگي
4- عضو موثر تيم بودن 
1- قوانين رسمي و غيررسمي  

قوانين رسمي بخشي از سازمان رسمي ميباشد .سازمان رسمي به مفهوم شرح شغل ، نمودار سازماني، رويه ها و ديگر مدارکي مي باشد که مبين نحوه تعامل افراد در زمينه کارشان مي باشد در مقابل سازمان غيررسمي الگوي روابط کاري است که نيازهاي اجتماعي  وانجام کار را قابل دستيابي ميسازد.همچنين شامل آداب و رسومي که فرهنگ سازماني را شکل ميدهد ميباشند. 
قوانين غيررسمي ابتدا  از طريق  جامعه پذيري( فرآيند درک ارزشها ، هنجارها و آداب تطابق با سازمان) آموخته مي شوند. منابع عمده يادگيري جامعه پذيري  شامل همکاران ، سرپرستان، رهبر تيم و افراد جديد مي باشد.
 به عنوان مثال در يک شرکت  توازن ميان کار و زندگي شخصي يک هنجار مي باشد.
 يک مصداق ديگر جامعه پذيري ميزان جديت و سخت کوشي در کار مي باشد.به عنوان مثال  ميزان استراحت در بين کار مي تواند به دو صورت تفسير شود : از زير کار در رفتن يا فرصتي براي کاهش استرس و بهره وري بهتر
صورتهاي معمول اتلاف زمان (loafing) ترک زودتر سازمان
 وقفه جهت نوشيدن
 تلفن به دوستان و فاميل
 بحث درباره برنامه تلويزيون
 گشتن بيجهت در اينترنت
 سفارش بليت کنسرت
صرف ناهار به مدت طولاني 
 ايميل فرستادن به دوستان 
 نشان دادن عکسهاي تعطيلات 
 جستجو براي شغل ديگر

آموزش مقابله با کرونا در صنایع تولیدی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
سنگ درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
اداره کلاس درس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
صفر تا صد فیتنس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان