ویژگی های هدف و شاخص - SMART

ویژگی های هدف و شاخص - SMART

هدف چیست؟

هدف را نباید هیچگاه با آرزو کی دانست.آرزو به معنای هوس دستیابی به چیزی یا کاری که آن را نداریم و آن را می خواهیم.آرزو می تواند ما را از واقعیت ها درو کند اما هدف چیزی است کهآن را داریم ولی پنهان است و باید برای آشکار کردن آن تلاش کنیم.هدف چیزی است که می خواهیم در آینده پیش رو آن را داشته باشیم اما آرزو ممکن است پیش روی ما نباشد و از واقعیت به دور باشد.


در اکثر موارد این دو مسئله با هم اشتباه گرفته می شود .در بیشتر هدف هایی که انسان ها دارند در اصل آرزوی چیزی را دارند به همین دلیل است که هیچگاه نمی توانند به خواسته ی خود برسند.ما می بایست با شناخت از خود قدم به رسیدن به چیز هایی که می خواهیم برداریم تا گرفتار هوس ها نشویم.


ویژگی های هدف

• واضح و شفاف باشد:

برای تعریف خود از هدفتان آن را در یک جمله نام ببرید و به صورت شفاف آن را پیش خود بیان نمایید.هدف شما می بایست از درون شما باشد و کاملا دلی باشد.


• قابل اندازه گیری باشد:

در هر زمانی بتوانید میزان فاصله آن با خود را تشخیص دهید و حساب اینکه چه زمان به آن خواهید رسید را داشته باشید.هیجان پیشرفت و نزدیک شدن با انجام این کار باعث می شود مسیر هدف خود را راحت تر کرده و زمان کمتری را برای رسیدن به هدفتان اختصاص دهید.


• قابل دستیابی باشد:

صبر کنید تا هیجانات شما نسبت به انجام یک هدف فروکش کند سپس نسبت به موانع و محدودیت ها واکنش درست نشان دهید و دنبال این باشید که آیا موانع پیش رو قابل از بین رفتن هستند یا خیر.


• مرتبط بودن:

برای کاری که هدف آن را در سر دارید به اندازه کافی پیش از شروع برای رسیدن به هدفتان دلیل داشته باشید.انطباق داشتن هدف با ارزش های شما می تواند سبب ایجاد یک برنامه ریزی درست برای رسیدن به اهدافتان شود.


• زمان بندی مناسب:

برای ذهن خود برنامه ریزی داشته باشیم که چه زمانی می توانیم به هدف خود برسیم.با نزدیک شدن به هدف چنانچه زمان بندی درستی داشته باشیم می توانیم تمرکزمان را بیشتر کنیم تا به موقه به چیزی که می خواهیم برسیم.


راهکارهایی برای رسیدن به هدف

✔ انتخاب صحیح هدف ها:

تکلیف خود را در زندگی مشخص کرده ، خواسته های خود را یادداشت کنید و برای خود از هر طریق ممکن در جهت رسیدن به هدف مشخص شده خود انگیزه ایجاد نمایید.بلاتکلیف بودن در زندگی اصلی ترین چیزی است که باعث می شود افراد از رسیدن به اهداف خود باز بمانند.


✔ هنگامی که به نیمه مسیر رسیدن به هدفتان قرار گرفتید پشتکار خود را بالا بیشتر کنید:

ابتدای مسیر رسیدن به هدف همیشه آسان به نظر می رسد اما این به علت این است که هنوز مشکلات و موانع سد راه شما نشده اند.هنگامی که با چنین شرایطی روبه رو شوید ممکن است جا بزنید و تسلیم موانع شوید.درست پشتکار و اراده در اینجا به کمک هر کسی می آید.هیجان رسیدن به هدف خود را در ذهن خود بازسازی کرده .این کار می تواند بسیار از موانع را از سر راه شما بردارد.


تکنیک هایی جهت از بین بردن بی انگیزگی در میانه ی راه

1.چرایی شروع به کاری که وارد آن شده اید را از خودتان بپرسید.


2.اقدامات کوچک(فعالیت هایی که شما را به هدف نزدیک تر می کند) و همچنین آهسته کردن راه رسیدن به هدف می تواند تاثیرگذار باشد.به قول معروف دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.


3.می توانید موفقیت های کوچک و بزرگ خود را در این راه مرور نمایید.


4.دست کشیدن از سرزنش کردن خود."زمین خوردن و اشتباه کردن کار همه ی انسان ها است اما بلند شدن و دوباره شروع کردن کار هرکسی نیست"


5.چنانچه در میانه راه انگیزه سابق را نداشتید از فرد یا دوستی که سابقه مواجه شدن با این شرایط را داشته کمک بگیرید.


روانشناسی استرس در دانش آموزان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
سیکلیک یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
مدیریت هتلداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
هاتایوگا آسانا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان