طراحی انئام و لباس

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

طراحی انئام و لباس

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

فصل اول: شناخت ابزار و وساىل طراحى- فصل دوم: شناخت اندام-فصل سوم: حرکت اندام-فصل چهارم: حجم اندام-فصل پنجم: طراحى

سر و چهره-فصل ششم: شکلگىرى خطوط روى اندام-فصل هشتم: شلوار-فصل نهم: ىقه-فصل دهم: آستىن-فصل ىازدهم: انواع پوشش سر

فصل دوازدهم:طراحی نقوش پارچه-فصل سىزدهم: تأثىر بصرى خطوط

جودو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
استاندارد های ممیزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
سیستم های مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش تهیه تارت حمص

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان