خلاقیت و نوآوری

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:300,000 تومان
هزینه دوره : 300,000 تومان

خرید دوره

خلاقیت و نوآوری

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست" 

-تجربه خلاق بود -یادداشت برداری-تکنیک های خلاقانه و نوآوری-مانع فنی خلاقیت کدامند-موانع سازمان یخلاقیت کدامند ارتباط اجباری-تکنیک اسکمپر-تکنیک اسکمپر-جایگزینی-تکنیک اسکمپر-ترکیب کردن-تکنیک اسکمپر-اقتباس-انطباقو سازگاری-تکنیک اسکمپر-تغییر و بزرگ سازی-تکنیک اسکمپر -کاربردهای دیگر-تکنیک اسکمپر-کوچک سازی و حذفتکنیک اسکمپر -تغییر حالت یا معکوس سازی-نمودار استخوان ماهی-تکنیک شش کلاه فکر-سایر تکنیک ها-تبلیق خلاقانه-

آشپزی بدون گوشت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت عملکرد

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
فیزیولوژی ورزشی مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
برخورد با کودک استثنایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان