متابولیسم لیپیدها

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

متابولیسم لیپیدها


درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

اسیدهای آمینه -عملکردهای عمومی پروتیین -متابولیسم اسید آمینه -پروتئینها سنتز تری گلیسیرید-متابولیسم لیپیدها

-Rطبقه بندی اسیدهای آمینه برحسب وضعیت بارداری گروه  ساختمان اسید آمینه

بدون بار-R  اسیدهای آمینه با گروه غیر قطبی -R  اسیدهای آمینه با گروه غیر قطبی 

اسیدهای آمینه نادر و غیر معمول

CCNA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
آموزش Excel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
طراحی انئام و لباس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
SQL SERVER

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان