استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی0
شهریه دوره:300,000 تومان

استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی

استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی
اصول و شیوه ی عطرسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان
انواع ماسک های صورت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
200,000 تومان
تکنولوژی رنگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت عملکرد

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
50,000 تومان