استادارد CE

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:150,000 تومان

استادارد CE

مقاله نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بمهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
اصول تبلیغات اینترنتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
هنر های تزیینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت بیمارستان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان