کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

کنترل فرآیند آماری SPC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
دانش فنی پایه انیمیشن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارنی

خرید دوره
198,000 تومان
کاشت و برداشت سویا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش گام به گام هک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان