عملیات خوب آزمایشگاهیGLP-FDA

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

عملیات خوب آزمایشگاهیGLP-FDA

رفتار درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
مرجع طراحی و مدلسازی واحد های صنعتی با نرم افزار PDMS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
GLP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
استراتژی های کارآقرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان