فرهنگ سازمانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

فرهنگ سازمانی

مدیریت پروژه جامع

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
زبان بدن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
(Pre MBA (2- گرایش مدیریت استراتژیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
50,000 تومان
پلیمر های طبیعی در مهندسی پزشکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان