پرورش گیاهان غده ای

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:107,000 تومان

پرورش گیاهان غده ای

تولید و پرورش دام های بزرگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
کارگاه کنترل خشم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
نرم افزار winccflexible

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
برخورد با کودک استثنایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان