انبارداری و مدیریت خرید

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

انبارداری و مدیریت خرید

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

انبار داری-مدیریت خرید -اصول اساسی در چیدمان خانه-کد گذاری-منابع ورود کالا به انبار-روش های حمل کالا

روش های حمل کالا-نکات کلی در احداث انبار ها-انتخاب مکان فیزیکی انبار-روش های مختلف انبار کردن موجودی

بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
HSE officer (مقدماتی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کاربرد وسایل سمعی و بصری در روابط عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
آشنایی با قانون کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان