101 تکنیک حل خلاق مسئله

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

101 تکنیک حل خلاق مسئله

"فهرست"

P -چگونگی رابطه چهار با-مهمترین چالش های راه بردی-چالش های راهبردی-نوآوری یا محو شدن

- فرآیند-خلاقیت فردی و گروهی-سه کتاب درباره خلاقیت و نوآوری-چهار نوع نو آوری-محصول -امکانات-موفقیت سازمانی 

نوآوري فرآیند--نوآوري محصول-بهبود نوآوري در شركت case Steel

وبلاگ نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
150,000 تومان
عیب یابی قطعات الکترونیکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
پرورش و تولید حبوبات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تکنسین داروخانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان